Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Komputerowe przedmiarowanie robót budowlanych

Szkolenie dla osób, które chcą zapoznać się z zasadami przedmiarowania robót budowlanych oraz nauczyć się w szybki i prosty sposób przygotowywać przedmiary obiektów.

Regulamin szkoleń

Łączny koszt wybranej opcji
netto:
800,00 zł
brutto:
984,00 zł

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zapoznać się z zasadami przedmiarowania robót budowlanych oraz nauczyć się w szybki i prosty sposób przygotowywać przedmiary obiektów.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu teorii przedmiarowania
 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad przygotowywania przedmiarów obiektów budowlanych
 • nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznej
 • nabycie umiejętności tworzenia obmiarów budynków przy wykorzystaniu programu komputerowego CAD Rysunek

Miejsce szkolenia:

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Athenasoft, ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa.

Czas trwania szkolenia:

Kurs trwa 12 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • podstawowa znajomość środowiska Windows

Informacje dodatkowe:

Podczas zajęć każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z najnowszą wersją programu CAD Rysunek(uczestnicy mogą pracować na swoim sprzęcie). Zapewniamy również gorące i zimne napoje, ciastka oraz gorący posiłek (lunch).

Dzień pierwszy: 8:45 - 15:30 "Zasady przedmiarowania w kosztorysowaniu robót budowlanych"

 • Aktualny stan prawny dotyczący sporządzania przedmiaru robót budowlanych
 • Definicja przedmiaru i obmiaru robót oraz roboty podstawowe
 • Elementy budowlanego rysunku technicznego (zasady sporządzania, stosowana symbolika, umiejętności czytania rysunków technicznych)
 • Katalogi nakładów rzeczowych - budowa oraz zasada korzystania
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Zasady sporządzania przedmiaru podstawowych robót budowlanych: ziemnych, murowych, betonowych i żelbetonowych, wykończeniowych i instalacyjnych
 • Praktyczne sposoby sporządzania przedmiaru robót
 • Przykłady obliczeniowe

Dzień drugi: 8:45 - 15:30 "Przedmiarowanie robót budowlanych w programie CAD Rysunek"

 • Wprowadzenie do programu CAD Rysunek
 • Podstawowe operacje na projektach
 • Wykonywanie operacji na obiektach
 • Współpraca programu CAD Rysunek z programem kosztorysowym Norma PRO
 • Kalibracja tła projektu
 • Wczytywanie i obmiarowanie projektów (DXF, DWG)
 • Wczytywanie i obmiarowanie projektów (dokumentacja skanowana)
 • Wczytywanie i obmiarowanie fotografii
 • Eksport danych do programu Norma

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

§ 1

Organizatorem kursów i warsztatów jest firma Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie tel. 022/614-37-17, 614-34-22, fax 614-34-69.

§ 2

Miejscem organizacji kursów i warsztatów jest siedziba firmy Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.

§ 3

Firma Athenasoft Sp. z o.o. organizuje kursy i warsztaty według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej www.akademia.ath.pl lub pod nr tel. 022/614-34-22.

§ 4

Firma Athenasoft Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub warsztatów.

§ 5

W przypadku odwołania kursu/warsztatów, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników i zaproponować im odbycie kursu/warsztatów w innym terminie lub zwrócić wpłaconą kwotę.

§ 6

Zgłoszenie na kurs lub warsztaty zostaje przyjęte po przesłaniu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz po dokonaniu wpłaty. Kwotę za kurs/warsztaty uczestnik powinien uiścić najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów na rachunek bankowy nr NORDEA BANK POLSKA S.A. 95 1440 1387 0000 0000 1380 8228 lub gotówką w siedzibie firmy Athenasoft.

§ 7

Na pobraną wpłatę Athenasoft wystawia fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w kursie lub warsztatach z informacją o terminie kursu/warsztatów.

§ 8

Równowartość pobranych wpłat na poczet usług szkoleniowych lub warsztatowych, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącach), zostaje zarachowana w pełnej wysokości zgodnie z terminem określonym na fakturze VAT. Do momentu wykonania usługi otrzymane kwoty pieniężne stanowią wpłaty na poczet usługi, której wykonanie jest odroczone w czasie.

§ 9

Datą wykonania usługi jest dzień zakończenia kursu/warsztatów lub dzień przyjęcia pisemnej rezygnacji.


§ 10

Uczestnik ma prawo do:
•    uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów kursów lub warsztatów, terminów;
•    otrzymania od Organizatora materiałów edukacyjnych oraz świadectwa uczestnictwa – w przypadku kursów/warsztatów grupowych;

§ 11

Uczestnikowi, który rezygnuje z kursu lub warsztatów w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów lub też będzie nieobecny na kursie/warsztatach nie przysługuje zwrot środków pieniężnych wpłaconych na poczet szkolenia.

§ 12

Rezygnacja bądź zmiana terminu kursu/warsztatów wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia dostarczonego do firmy Athenasoft w dni robocze w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Oświadczenie może być przesłane faksem na numer 22/614-34-69 lub mailem na adres akademia@ath.pl.

§ 13

Firma Athenasoft może przeprowadzi kurs lub warsztaty w siedzibie klienta po spełnieniu przez klienta następujących warunków:
•    liczba uczestników kursu/warsztatów nie może być niższa niż 8 osób, chyba że strony postanowią inaczej;
•    klient zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia kursu lub warsztatów;

§ 14

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2012 r.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz