Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Polityka prywatności Athenasoft („Polityka Prywatności”)

1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisów internetowych jest spółka "ATHENASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035122; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1131896687; REGON: 012924870; adres poczty elektronicznej: rodo@ath.pl, numer telefonu: (22) 594 05 66, (22) 614 34 22 - zwana dalej „Administratorem” lub „Athensoft”.
1.2.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – adw. Witolda Masionek, z którym mogą się Państwo kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora. W celu kontaktu z inspektorem ochrony danych mogą Państwo skierować wiadomość na adres email: rodo@ath.pl lub listownie na adres: Athenasoft sp. z o.o., ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.
1.3.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych w związku z przetwarzaniem danych osobowych czynności.
1.4.
Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.5.
Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów serwisów internetowych, których własność należy do Administratora.
1.6.
Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możecie nam Państwo udostępnić, w tym podczas korzystania ze Stron Internetowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszych Serwisach Internetowych. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych.
1.7.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna, Serwisy Internetowe, Strony Internetowe) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisów Internetowych dostępnych na stronach każdego z serwisów bądź w ramach Ogólnych Warunków Sprzedaży.
1.8.
Niniejszy dokument dotyczy zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z relacjami/procesami biznesowymi zachodzącymi między Państwem, a Administratorem, w ramach których Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w szczególności w ramach Serwisów Internetowych: www.ath.pl, www.intercenbud.pl, www.bzg.pl, www.ekoszt.pl, www.athdnsh.pl.
1.9.
Jeśli w ramach określonych celów przetwarzania, Athenasoft jest administratorem wspólnie z innymi podmiotem, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego Facebook, na którym Administrator prowadzi profil, określonych na zasadach dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, informacje dotyczące takiego przetwarzania będą dostarczone odrębnie.
1.10.
Administrator może w ramach prowadzonej działalności operować z innymi podmiotami w takiej relacji, w której nasza organizacja jest podmiotem przetwarzającym dane, a administratorem danych osobowych jest podmiot, w imieniu którego przetwarzamy dane. W przypadku wystąpienia takiej współpracy, informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, otrzymacie Państwo od podmiotu w imieniu którego przetwarzamy dane.
2.
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH
2.1.
W zależności od Państwa relacji z Administratorem, Administrator na potrzeby poszczególnych procesów biznesowych może przetwarzać dane osobowe w zakresie:
  Cel przetwarzania oraz podstawa prawna Okres przechowywania danych Pozyskanie danych z innego źródła niż bezpośrednio od podmiotu danych – źródło oraz kategorie danych
1.
Klienci oraz osoby kontaktowe zaangażowane w realizację umowy z Administratorem
1)
w celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób,
2)
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
3)
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
4)
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane.

Udostępnienie innych danych niż wskazane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne, to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

5)
realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
(i)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
(ii)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Podstawa prawna:

realizacja umowy z Kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli są Państwo Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli są Państwo osobą współpracującą z Administratorem w imieniu Kontrahenta);

realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dane, które nie są niezbędne z perspektywy powyższych podstaw prawnych, przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody, o ile taka została uprzednio wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dane przetwarzane będą przez okres realizacji umowy z Kontrahentem.

Administrator może przechowywać dane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, zaś jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem, w zależności od tego który termin jest dłuższy.

Dane osobowe Administrator pozyskuje od Państwa bądź od Klienta - odnośnie osoby współpracującej z Administratorem w imieniu Klienta.

Dane osobowe Administrator pozyskuje w zakresie niezbędnym do nawiązania współpracy i realizacji umowy, w szczególności są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, Administrator przetwarza także nr PESEL lub NIP.

W przypadku obsługi transakcji elektronicznej –mogą to być: login, hasło oraz historie zakupów i aktywności.

2.
Kontrahenci/dostawcy oraz osoby zaangażowane w realizację umowy z Administratorem
1)
w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta,
2)
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
3)
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
4)
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane.

Udostępnienie innych danych niż wskazane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne, to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

5)
realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
(i)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
(ii)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Podstawa prawna:

realizacja umowy z Kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z Administratorem w imieniu Kontrahenta);

realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dane, które nie są niezbędne z perspektywy powyższych podstaw prawnych, przetwarzane są na podstawie zgody, o ile taka została uprzednio wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dane przetwarzane będą przez okres realizacji umowy z Kontrahentem.

Administrator może przechowywać dane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, zaś jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem, w zależności od tego który termin jest dłuższy.

Dane osobowe co do zasady pozyskujemy od Państwa bądź od Kontrahenta, czy osoby współpracującej w imieniu Kontrahenta.

Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury.

W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub NIP.

W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historie zakupów i aktywności.

3.
Potencjalni Klienci oraz adresaci newsletter-a i działań marketingowych
1)
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
(i)
przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail) /newsletter
(ii)
rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
(iii)
przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),
(iv)
wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.
2)
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3)
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4)
prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
(i)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
(ii)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora na cele wykazywania prawidłowości wykonania obowiązków prawnych Administratora, jak również związanych z tym roszczeniami.

Jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotu danych to ich źródłem jest podmiot, który był w posiadaniu zgody podmiotu danych na udostepnienie danych na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną.

Pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia poszczególnych rodzajów działań marketingowych (m.in. są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

4.
Korespondujący
1)
w zakresie obsługi korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych zawartych w treści korespondencji co do zasady uzależniony jest celem przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja.

Co do zasady co do poszczególnych danych zawartych w korespondencji dane przechowywane będą przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Administrator co do zasady przetwarza dane podane bezpośrednio przez podmiot danych.

5.
Korzystający z mediów społecznościowych

Dane przetwarzamy w celu prowadzenia kont na portalach społecznościowych, w szczególności w zakresie przyjmowania zgłoszeń, komunikacji z użytkownikami promocji marki Administratora oraz jego produktów, moderowania forum, realizacji obowiązków prawnych, ustalenia roszczeń oraz prowadzenia statystyk.

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami lub jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

W przypadku pozyskania danych od osoby innej niż podmiot danych, źródłem jest osoba, która wskazała dane w zgłoszeniu.

Dane osobowe Administrator pozyskuje w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym mogą to być: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

6.
Składający reklamacje / wnioski / zapytania ich przedstawiciele
1)
w celu rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2)
w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli składający wniosek reklamację bądź zapytanie jest stroną umowy z Administratorem bądź art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli zgłaszający jest osobą współpracującą z Administratorem w imieniu klienta lub kontrahenta Administratora),
3)
o ile ma zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
4)
w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5)
w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zgłoszenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane na podstawie zgody, którą stanowi Państwa wyraźne działanie: udostępnienie ich z Państwa inicjatywy w celu rozpatrzenia zgłoszenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
6)
w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
(i)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli w ramach zgłoszenia zawarte są dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
(ii)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od upływu terminu rękojmi lub  terminu rozliczenia reklamacji, zaś w zakresie  przetwarzania  celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do czasu ich przedawnienia  bądź prawomocnego zakończenia postępowań sądowych bądź egzekucyjnych.

W przypadku pozyskania danych  od osoby innej niż podmiot danych, źródłem jest osoba, która wskazała dane w zgłoszeniu. 

Dane osobowe Administrator pozyskuje w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym mogą to być: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

7.
Odwiedzający oraz użytkownicy Stron Internetowych
1)
w związku z koniecznością  zapewnienia funkcjonalności Stron Internetowych, jak również umożliwienia  korzystania ze Stron Internetowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
2)
o ile ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
3)
w celu wykonania umów z klientami sklepu internetowego Administratora/ świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4)
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5)
w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również w przypadku udzielenia zgody – także produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
(i)
przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail) /newsletter
(ii)
rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
(iii)
wysyłki materiałów promocyjnych pocztą.
6)
dla celach określonych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7)
w związku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
(i)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
(ii)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami lub jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy zawartej z Administratorem dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy bądź do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z Administratorem.

W przypadku pozyskania danych  od osoby innej niż podmiot danych, źródłem jest podmiot, który posiadał podstawę prawną, w tym który dysponował zgodą, na udostępnienie danych na rzecz Administratora.

Dane osobowe Administrator pozyskuje w zakresie niezbędnym do obsługi danego kanału komunikacji marketingowej, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny.

8.
Osoby biorące udział w wydarzeniach organizowanych na zlecenie/przez Administratora
1)
w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2)
w celu wykonania postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3)
w celu prowadzenia  księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
4)
w celu realizacji pozostałych obowiązków Administratora na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i RODO),
5)
w celach wynikających z treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile takie zgody były wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6)
w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
(i)
w celu prowadzenia promocji i marketingu wydarzenia,
(ii)
w celu realizacji uprawnień prawnoautorskich Administratora związanych z przeprowadzanym wydarzeniem(m.in. wykonywanie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku uczestników wydarzenia bądź wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości),
(iii)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
(iv)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny dla zrealizowania celu dla którego dane zostały zebrane tj. dla organizacji wydarzenia, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wydarzeniem.

Administrator przetwarza dane przekazane przez uczestników wydarzeń.

9.
Korzystający z programów lojalnościowych
1)
w celu realizacji postanowień regulaminu programu lojalnościowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2)
w celu prowadzenia księgowości i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
3)
w celu realizacji pozostałych obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4)
w celach określonych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile zostały one wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5)
w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
(i)
w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z programem lojalnościowym (w przypadku komunikacji z uczestnikami programu, za uprzednią zgodą uczestnika zgodą na kontakt w danym kanale komunikacji),
(ii)
w celu rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji dotyczących programu lojalnościowego,
(iii)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
(iv)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Administrator przetwarza dane   przez okres niezbędny dla zrealizowania celu dla którego dane zostały zebrane tj. dla celu uczestnictwa w programie lojalnościowym, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z konkursem.

Administrator przetwarza dane przekazane przez korzystających z programów lojalnościowych.

10.
Biorący udział w konkursach
1)
w celu wypełnienia obowiązków organizatora związanych z organizacją konkursu, zebrania zgłoszeń uczestników, wyboru laureatów konkursu a także wysyłania nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2)
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
3)
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4)
w celach określonych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5)
w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
(i)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
(ii)
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny dla zrealizowania celu dla którego dane zostały zebrane tj. dla celu organizacji konkursu, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z konkursem.

Administrator przetwarza dane przekazane przez uczestników konkursu.

11.
Osoby udzielające referencji Administratorowi bądź znajdujące się w materiałach promocyjnych Administratora
1)
w celu promocji Administratora, a w przypadku istnienia podstawy prawnej także podmiotów współpracujących w tym zakresie z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2)
w celu realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem danych, o ile umowa taka została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3)
jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
4)
w celu realizacji pozostałych obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5)
w celach określonych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6)
w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
(i)
w celu prowadzenia promocji i marketingu wydarzenia przez Administratora,
(ii)
w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (m.in. wykonywanie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku podmiotu danych bądź wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości),
(iii)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania podstawy prawnej do rozpowszechniania wizerunku, a jeśli pomiędzy Administratorem a podmiotem doszło do zawarcia umowy – do czasu jej realizacji lub jeśli jest to uzasadnione, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Administratorem i podmiotem.

Jeśli podmiot danych nie przekazał ich Administratorowi bezpośrednio, źródłem z którego Administrator pozyskał dane jest autor materiału promocyjnego lub podmiot uprawniony z tytułu praw związanych z wykonaniem materiału – przy czym najczęściej są to dane osobowe w zakresie wizerunku.

12.
Wizerunek osób zarejestrowany za pomocą monitoringu wizyjnego Administratora
1)
w celu realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2)
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie organizacji Administratora w tym kontroli dostępu oraz ochrony mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także:
(i)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez Administratora przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia utrwalenia danych w ramach systemu monitoringu Administratora lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Po wyrażeniu sprzeciwu dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze bądź związanych z nimi roszczeniami, w szczególności jeśli nagrania stanowią dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, w takim przypadku dane mogą być przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Co do zasady Administrator przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali Państwo Administratorowi swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która zgłosiła Administratorowi Pani/Pana wizytę.

3.
INFORMACJE ODNOŚNIE DANYCH PRZETWARZANYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH ADMINISTRATORA
3.1.
Pliki cookies

Strony Internetowe gromadzą w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte
w plikach cookies. Administrator informuje, iż pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron Internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości Stron Internetowych Administratora do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Stron internetowych i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze Stron Internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika Strony Internetowej.
3.2.
W ramach Stron Internetowych Administratora stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Stron Internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania w ramach Stron Internetowych, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Stron Internetowych;
  • statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron internetowych Administratora;
  • preferencyjne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Stron Internetowych ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Stron Internetowych, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowych itp.;
  • marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Stron internetowych treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3.3.
Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Stron Internetowych) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik Stron Internetowych zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Stron Internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Stron Internetowych mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem  reklamodawców oraz partnerów.  Administrator Stron Internetowych informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron Internetowych jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
3.4.
Każdy Użytkownik Stron Internetowych, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej we własnym zakresie i wedle własnych preferencji. Konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej zezwalająca na wykorzystanie plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
3.5.
Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
1)
w przeglądarce Internet Explorer
2)
w przeglądarce Mozilla Firefox
3)
w przeglądarce Chrome
4)
w przeglądarce Safari
5)
w przeglądarce Opera
3.6.
Mając na uwadze okres przechowywania danych, pliki cookies dzielą się na sesyjne i stałe.
a)
Pliki sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
b)
Pliki stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w danym pliku cookies. Typowo, może to być od 1 dnia do 2 lat, jednakże niektóre pliki cookies mogą przechowywać ustawienia do czasu usunięcia historii przez Użytkownika. Stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia wszystkich lub poszczególnych plików cookies zgodnie z preferencją Użytkownika.
3.7.

Google Analytics, Google Optimize i Google Tag Manager

Strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics używa plików cookies. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu Administratora Stron Internetowych Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze Stron Internetowych przez Użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na Stronach Internetowych i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na Stronach Internetowych i korzystaniem z Internetu, dla Administratora. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych przez Administratora jest oszacowanie wykorzystania Stron Internetowych, jak również zestawienie raportów dotyczących działań na Stronach Internetowych. Na podstawie korzystania ze Stron Internetowych i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora Stron Internetowych.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki, należy jednak pamiętać, że w przypadku skorzystania z takiej możliwości, mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Stron Internetowych w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookies i danych związanych z korzystaniem ze Stron Internetowych (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, mogą Państwo zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na Stronach Internetowych, klikając ten link. Plik cookies rezygnacji zostanie zainstalowany na Państwa urządzeniu, co zapobiegnie gromadzeniu przez Google Analytics Państwa danych osobowych za pośrednictwem Stron Internetowych oraz danej przeglądarki w przyszłości, do czasu odinstalowania pliku cookies  w przeglądarce.

Logi żądań HTTP mogą być używane przez Google Tag Manager. Więcej o Menedżerze tagów Google w dokumencie Prywatność i bezpieczeństwo danych Tag Manager.

3.8.

Korzystanie z Google Ads

Strony Internetowe korzystają z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarli Państwo do Stron Internetowych za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookies na Państwa urządzeniu. Śledzący plik cookies jest wykorzystywany, gdy Użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli Użytkownik odwiedzi niektóre Strony Internetowe Administratora, a plik cookies nie wygasł, Administratora i Google mogą rozpoznać, że Użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną Stronę Internetową. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookies. Pliki cookies nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookies do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na daną Stronę Internetową. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują Użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo by weryfikowano ruch na Stronach Internetowych, należy zmień ustawienia przeglądarki poprzez blokowanie plików cookies z domeny ads.google.com.

Nie mogą Państwo zrezygnować z wykorzystania plików cookies, jeśli chcą Państwo nadal rejestrować dane pomiarowe. W przypadku usunięcia odpowiedniego pliku cookies w przeglądarce, w dalszym celu korzystania z Google Ads należy ponownie zainstalować odpowiedni plik cookies.

3.9.

Korzystanie z Google reCaptcha

Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przy wykorzystywaniu formularzy w niektórych przypadkach korzysta z usługi reCAPTCHA oferowanej przez Google Ireland Limited. Wykorzystanie narzędzia jest szczególnie przydatne do rozróżnienia czy dany wpis dokonywany jest przez osobę fizyczną, czy następuje nadużycie polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jeśli jednak na Stronie Internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA. Jest to powodowane odmiennymi zasadami prywatności przyjętymi przez Google Ireland Limited.

Więcej informacji odnośnie Polityki prywatności Google Ireland Limited znajduje się tutaj.

3.10.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

W oparciu o uzasadnione interesy Administratora (tj. analiza, optymalizacja oferty online Administratora w rozumieniu art. 6 (1) f. RODO), Administrator korzysta z wtyczek społecznościowych („Wtyczek”) sieci społecznościowej Facebook, oferowanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię” lub „Kciuki w górę” „znak”) lub są oznaczone dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych Facebook można zapoznać się tutaj.

Gdy Państwo wykorzystują funkcje na Stronach Internetowych, która zawiera daną wtyczkę, Państwa urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do Państwa urządzenia i włączana przez do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Administrator nie ma wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą wtyczki, niemniej Administrator przekazuje Państwu informacje o sposobie działanie Wtyczek zgodnie z wiedzą Administratora.

Poprzez integrację Wtyczek, Facebook otrzymuje informacje, iż dany użytkownik uzyskał dostęp do danej strony internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z Wtyczkami, na przykład poprzez wykorzystanie przycisku Lubię to lub funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje odnośnie interakcji przesyłane są z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, wciąż może istnieć możliwość, że Facebook pozyska adres IP.

Z celami oraz zakresem zbieranych przez Facebook danych, jak również z zasadami dotyczącymi dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, w tym także ze związanymi z powyższymi operacjami nierozłącznie prawami podmiotów danych oraz opcjami ustawiania ochrony prywatności użytkowników, mogą zapoznać się Państwo w: polityce prywatności Facebooka.

Jeśli posiadają Państwo profil/konto użytkownika Facebooka i nie chcą Państwo, aby Facebook zbierał dane za pośrednictwem Stron Internetowych, jak również łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookies przed skorzystaniem ze Stron Internetowych. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń na które dostarczana jest usługa Facebook, w szczególności takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

3.11.

Piksel Facebook-a

Administrator korzysta z „piksela akcji użytkownika” („Piksel Facebooka”), tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook Inc.”) na Stronach Internetowych. Administrator z pomocą Piksela Facebooka może śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala to Administratorowi śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co pomaga polepszyć działania Administratora w obszarze realizacji celów statystycznych oraz badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla Administratora anonimowe, tzn. Administrator nie przetwarza danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym Administrator informuje Państwa zgodnie z posiadaną wiedzą. Facebook może łączyć przechowywane w ten sposób dane z Państwa kontem na Facebooku, a także wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Mogą Państwo uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

3.12.

LinkedIn

Pliki cookies LinkedIn śledzą korzystanie z wbudowanych usług i są używane do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego. Niektóre pliki cookies są uruchamiane, gdy strona internetowa zawiera osadzony panel, odwołujący do portalu LinkedIn.
Więcej na https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

3.13.

YouTube

Umieszczenie na naszym serwisie filmów z YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies. Przechowują one preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.
Więcej na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

3.14.

Mapy Google

W zakresie operacji na danych osobowych prowadzanych przez Administrator pod kątem wskazania proponowanych ofert Usług bądź Produktów Administratora w danej lokalizacji, może wystąpić przetwarzanie orientacyjnej lokalizacji Użytkownika przez Strony Internetowe,
w oparciu o adres IP Użytkownika.

Stron Internetowe na których dostępna jest funkcja czatu, mogą wykorzystywać pliki cookies od momentu otwarcia danej Strony Internetowej – celem identyfikacji Użytkownika, podtrzymania prowadzonego czatu, jak również monitorowania aktywności Użytkownika na danej Stronie Internetowej.

Narzędzie służy Administratorowi do analizy aktywności Użytkownika. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować użytkownika bądź zestawić wyniki analiz ruchu na Stronach Internetowych Administratora. W oparciu o wyniki analizy Administratora, przetwarzane są dane statystyczne.

3.15.

Poczta Polska, Open Street Map

Lokalizacja umożliwia identyfikację punktu odbioru w pobliżu orientacyjnej lokalizacji użytkownika.

3.15.

Komentarze Disqus

Administrator używa na Stronach Internetowych systemu komentarzy Disqus, tj. usługi dostarczanej przez Disqus, Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA („Disqus”).
Z usługi Disqus korzystają Państwo jako jej samodzielny użytkownik, a usługa świadczona jest na podstawie i zasadach określonych w regulaminie oraz polityce prywatności usługi Disqus.

W przypadku wyświetlenia Stron Internetowych, które zawierają usługę świadczoną przez Disqus – tj. system komentarzy, Disqus wysyła pliki cookies do urządzenia Użytkownika, w celu umożliwienia identyfikacji przeglądarki Użytkownika, jak również w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi, w szczególności umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu komentarzy oraz umieszczania komentarzy. Disqus w ramach przekazywanych plików cookies może gromadzić także dane związane ze sposobem korzystania przez użytkowników ze Stron Internetowych, celem ustalenia w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Stron Internetowych, w tym analizy aktywności Użytkownika, jak również w celu personalizowania wyświetlanych w ramach usługi treści, w tym reklam.

W przypadku zamieszczania komentarzy na Stronach Internetowych Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Disqus, o czym Administrator informuje zgodnie z naszą wiedzą.

Mogą Państwo uniemożliwić Disqus i jego podmiotom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na Disqus i poza nim. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Disqus, a także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, mogą Państwo znaleźć w: Polityka korzystania z danych Disqus, szczegółowe zasady świadczenia usługi przez Disqus określa: Regulamin korzystania z usługi Disqus.

3.17.

Logi serwera

1)
Korzystanie ze Stron Internetowych wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana są Strony Internetowe.
2)
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3)
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4)
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Stron Internetowych i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika Stron Internetowej.
5)
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stronami Internetowymi, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
4.
ODBIORCY DANYCH
4.1.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty udzielające wsparcia Administratorowi, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy związane z przetwarzaniem danych. W związku z prowadzeniem działalności Administratora wymagającej przetwarzania Państwa danych osobowych, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom czy podmiotom świadczącym usługi marketingowe.
4.2.

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych osobowych:

a)
dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia i utrzymania Stron Internetowych,
b)
podmioty realizujące dostawę towarów,
c)
hurtownie i kontrahenci Administratora w tym dystrybutorzy,
d)
dostawcy rozwiązań związanych z płatnościami elektronicznymi oraz banki,
e)
zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
f)
biura księgowe,
g)
notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie,
h)
firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie,
i)
firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
j)
hostingodawcy Stron Internetowych,
k)
podmioty ułatwiające optymalizację Stron Internetowych,
l)
dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
m)
podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie techniczne,
n)
podmioty zapewniające system mailingowy,
o)
podmioty zapewniający usługi marketingowe,
p)
podmioty zapewniający usługi statystyczne,
q)
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
5.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH ORAZ PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
5.1.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne w przypadku zawarcia umów z Administratorem, rozliczenia prowadzonej działalności Administratora, jak również wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
5.2.

Mają Państwo prawo do:

a)
wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b)
żądania usunięcia Państwa danych osobowych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
c)
żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych - w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi u Administratora zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,
d)
dostępu do swoich danych osobowych,
e)
wyrażenia sprzeciwu - podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych),
f)
przeniesienia danych - na tej podstawie Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu,
g)
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  więcej informacji pod adresem: Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.3.
Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
5.4.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy o wysłanie e-maila na adres: rodo@ath.pl
6.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
6.1.
W ramach procesów prowadzanych przez Administratora, Administrator nie prowadzi dopasowywania treści w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników Administratora.
6.2.
W przypadku, gdyby w ramach prowadzanych przez Administratora procesów planowano rozpocząć proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, zostaną o tym Państwo poinformowani poprzez zmianę Polityki Prywatności bądź poprzez przekazanie odrębnego oświadczenia.
7.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
7.1.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
7.2.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe Administratora wskazane w pkt 1.1 Polityki Prywatności, z dopiskiem Standardowe klauzule umowne. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo także zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.
Usługi i funkcje w ramach Stron Internetowych, jak również oferta Administratora mogą z czasem ulegać zmianom – w tym rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
8.2.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Stron Internetowych. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
8.3.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych osobowych.
8.4.
Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 5 lipca 2023 r.

Masz pytania?

Inspektor ochrony danych
adw. Witold Masionek

Kontakt listowny:
Athenasoft sp. z o.o., ul. Leszczynowa 7,
03-197 Warszawa, z dopiskiem „IOD”