Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Z cyku: Informujemy o tematach z branży – Wskaźniki ESG

Wskaźniki ESG – czyli jak i co raportowć? (przykłady)

Wskaźniki ESG, tj. środowiskowe, społeczne i zarządcze, stanowią nieodzowny element analizy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Ich skuteczne zarządzanie nie tylko wpływa na reputację firmy, ale również ma kluczowy wpływ na zdolność do przyciągania inwestorów oraz długoterminową wydajność operacyjną. Zrozumienie, jak dokładnie te wskaźniki wpływają na działalność przedsiębiorstwa oraz umiejętne raportowanie ich wyników są zatem kluczowe dla długoterminowego sukcesu biznesu.

 

Definicja i wpływ wskaźników ESG

Wskaźniki ESG służą ocenie sposobu, w jaki firma zarządza kwestiami zrównoważonego rozwoju, tj. środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Zarządzanie tymi obszarami wpływa na różne aspekty działalności firmy, włączając w to jej reputację, relacje z interesariuszami, ryzyko finansowe oraz zdolność do innowacji. Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę te czynniki podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, co sprawia, że wskaźniki ESG są kluczowym narzędziem w analizie potencjalnego długoterminowego sukcesu firmy.

 

Wskaźniki ESG: Środowiskowe

Wskaźniki środowiskowe koncentrują się na emisji gazów cieplarnianych, zużyciu energii, zarządzaniu odpadami oraz ochronie przyrody. Firmy, które efektywnie zarządzają tymi kwestiami, zmniejszają swój wpływ na środowisko i mogą osiągać korzyści finansowe poprzez zastosowanie zrównoważonych praktyk.

 

Przykładowe wskaźniki środowiskowe

 • Emisja CO2: Określa ilość emitowanych gazów cieplarnianych w procesach operacyjnych firmy. Firmy mogą zmniejszać swoją emisję poprzez inwestycje w technologie energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 • Zużycie energii: Ocena ilości zużywanej energii w ramach działalności firmy, obejmująca również wykorzystanie energii odnawialnej. Firmy mogą zmniejszać zużycie energii poprzez optymalizację procesów produkcyjnych oraz inwestycje w efektywne technologie.
 • Zarządzanie odpadami: Śledzenie procesu gospodarki odpadami w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Firmy mogą ograniczać ilość odpadów poprzez recykling, ponowne wykorzystanie materiałów oraz unikanie nadmiernego zużycia zasobów.
 • Ochrona przyrody: Ocena działań podejmowanych przez firmę w celu ochrony i zachowania różnorodności ekosystemów. Firmy mogą angażować się w projekty rewaloryzacji terenów zdegradowanych oraz wspierać inicjatywy związane z ochroną środowiska.

 

Wskaźniki ESG: Społeczne

Wskaźniki społeczne koncentrują się na aspektach związanych z pracownikami, relacjami z interesariuszami oraz zaangażowaniem społecznym. Firmy, które stawiają na dobro pracowników oraz społeczności lokalnych, mogą budować silne relacje i zyskiwać lojalność swoich interesariuszy.

 

Przykładowe wskaźniki społeczne

 • Różnorodność w zespole: Mierzy stopień różnorodności etnicznej, płciowej i wiekowej w miejscu pracy. Firmy, które promują różnorodność, mogą korzystać z różnorodnych perspektyw i pomysłów, co może prowadzić do innowacji i lepszych wyników biznesowych.
 • Bezpieczeństwo pracowników: Ocena działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na miejscu pracy. Firmy dbające o bezpieczeństwo swoich pracowników mogą zmniejszać liczbę wypadków oraz obniżać koszty związane z absencją chorobową.
 • Polityka równościowa: Określa zobowiązanie firmy do równego traktowania pracowników bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek czy orientację seksualną. Firmy promujące równość mogą budować bardziej zaangażowaną i zrównoważoną kulturę organizacyjną.
 • Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw: Ocena działań podejmowanych w celu zapewnienia etycznego i zrównoważonego zarządzania w całym łańcuchu dostaw firmy. Firmy dbające o odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw mogą zmniejszać ryzyko reputacyjne oraz poprawiać warunki pracy swoich dostawców.
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami: Określa sposób, w jaki firma angażuje się w dialog z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak inwestorzy, klienci, społeczności lokalne i organizacje pozarządowe. Firmy budujące pozytywne relacje z interesariuszami mogą zwiększać zaufanie oraz zdolność do rozwiązywania konfliktów.

 

Wskaźniki ESG: Zarządcze

Wskaźniki zarządcze koncentrują się na aspektach związanych z zarządzaniem firmą, takimi jak etyka biznesu, odpowiedzialność korporacyjna oraz innowacyjność. Firmy, które skutecznie zarządzają tymi obszarami, mogą zyskiwać zaufanie swoich interesariuszy oraz osiągać lepsze wyniki finansowe.

 

Przykładowe Wskaźniki Zarządcze

 • Polityka etyczna: Określa zasady postępowania oraz standardy etyczne, którymi kieruje się firma w swojej działalności. Firmy o jasno określonych zasadach etycznych mogą budować zaufanie swoich interesariuszy oraz unikać ryzyka reputacyjnego.
 • Zarządzanie ryzykiem: Ocena procesów i procedur stosowanych przez firmę w celu identyfikacji, oceny i zarządzania różnorodnymi rodzajami ryzyka. Firmy skutecznie zarządzające ryzykiem mogą minimalizować negatywne skutki nieprzewidzianych zdarzeń oraz osiągać lepsze wyniki finansowe.
 • Innowacyjność i badania rozwojowe: Mierzy poziom zaangażowania firmy w innowacyjność oraz inwestycje w badania i rozwój. Firmy innowacyjne mogą dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wychodzić na przodowniczą pozycję w swojej branży.
 • Odpowiedzialność korporacyjna: Określa zobowiązanie firmy do podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych, tj. przestrzeganie praw człowieka, ochrona środowiska naturalnego czy wsparcie społeczności lokalnych. Firmy odpowiedzialne społecznie mogą zyskiwać lojalność klientów oraz przyciągać inwestorów poszukujących zrównoważonych inwestycji.

 

Jak raportować wskaźniki ESG?

Raportowanie wskaźników ESG obejmuje zbieranie, analizę i prezentację danych związanych z działaniami firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Kluczowe jest opracowanie transparentnych i wiarygodnych raportów, które umożliwią interesariuszom zrozumienie wpływu działalności firmy na aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze.

 

Jak raportować wskaźniki ESG?

Raportowanie wskaźników ESG wymaga zrozumienia, które obszary działalności firmy są istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz zarządzania ładem korporacyjnym. Najczęściej stosowanymi ramami do raportowania ESG są:

 • GHG Protocol: Standard ten definiuje kategorie emisji gazów cieplarnianych oraz dostarcza wytycznych dotyczących raportowania emisji.
 • ISO 14064-1:2018: Norma ta określa zasady i wytyczne dotyczące zarządzania i raportowania emisji gazów cieplarnianych.
 • TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures): TCFD dostarcza wytycznych dotyczących raportowania ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatycznymi.

 

Kluczowe kroki w raportowaniu wskaźników ESG:

 • Zbieranie Danych: Firma powinna regularnie zbierać dane dotyczące swoich działań w obszarze ESG, włączając w to zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe.
 • Analiza i Ocena: Zebrane dane powinny być poddane analizie w celu zrozumienia trendów, identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz oceny postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
 • Raportowanie: Opracowanie raportów ESG, które zawierają kompleksowe informacje dotyczące działań firmy w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym.
 • Komunikacja z Interesariuszami: Firma powinna aktywnie komunikować się z interesariuszami, prezentując wyniki swoich działań oraz odpowiadając na pytania i uwagi.

 

Podsumowanie

Wskaźniki ESG stanowią kluczowy element analizy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Skuteczne zarządzanie tymi obszarami może przynieść wiele korzyści, w tym poprawę reputacji, zwiększenie zaufania interesariuszy oraz osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Dlatego też, raportowanie wskaźników ESG stanowi nieodzowny element strategii biznesowej każdej firmy, która dąży do zrównoważonego rozwoju i długoterminowego sukcesu. Podejmując się raportowania wskaźników ESG, firmy demonstrują swoje zaangażowanie w odpowiedzialne i zrównoważone podejście do biznesu, co przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku oraz atrakcyjność dla inwestorów poszukujących zrównoważonych inwestycji.

Wnioski płynące z analizy wskaźników ESG pozwalają firmom nie tylko monitorować swoje działania, ale także podejmować świadome decyzje mające na celu optymalizację operacji oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Dlatego też, skuteczne zarządzanie wskaźnikami ESG staje się niezbędnym elementem strategii biznesowej, pozwalającym firmom osiągnąć sukces zarówno z perspektywy finansowej, jak i społecznej.

W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej świadomym społeczeństwie, inwestorzy i klienci coraz częściej kierują swoje wybory w stronę firm, które dbają o zrównoważony rozwój i podejmują odpowiedzialne działania. Dlatego też, raportowanie wskaźników ESG nie tylko jest krokiem w kierunku spełnienia wymogów regulacyjnych, ale również stanowi strategię długoterminowego sukcesu biznesowego, pozwalając firmom budować trwałe i zrównoważone relacje ze swoimi interesariuszami.

 

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz