Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Kurs kosztorysowania dla nauczycieli

Jednodniowe warsztaty dla nauczycieli i wykładowców z zakresu obsługi programu kosztorysowego Norma EXPERT.

Szkolenia odbywają się online.
Zgłoszenia (PDF) należy przesyłać na adres:

 akademia@ath.pl


Terminy:

 • 07.06.2024 r.

Regulamin szkoleń

Cena produktu:
netto:
0,00 zł
brutto:
0,00 zł

Zapraszamy do udziału w specjalnym programie edukacyjnym naszej firmy adresowanym do szkół i wydziałów uczelni wyższych o profilu budowlanym. W ramach tego programu oferujemy Państwu możliwość bezpłatnego udziału w jednodniowych warsztatach dla nauczycieli i wykładowców z zakresu obsługi programu kosztorysowego Norma EXPERT/PRO.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • pozyskanie wiedzy z zakresu wprowadzania pozycji kosztorysowych
 • pozyskanie wiedzy z zakresu wyceny kosztorysu
 • pozyskanie wiedzy z zakresu przygotowania wydruków dokumentacji kosztorysowej

Miejsce szkolenia:

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Athenasoft, ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa.

Czas trwania kursu:

Kurs trwa 6 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • podstawowa znajomość środowiska Windows

Informacje dodatkowe:

Podczas zajęć każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z najnowszą wersją programu Norma(uczestnicy mogą pracować na swoim sprzęcie). Zapewniamy również gorące i zimne napoje, ciastka oraz gorący posiłek (lunch).

9:00 - 15:00

 • Wprowadzenie do programu „Norma”
 • Omówienie okna głównego programu
 • Widoki kosztorysu - jak dopasować program do swoich potrzeb
 • Katalogi norm - omówienie funkcji w programie (ćwiczenia)
 • Edycja przedmiaru / obmiaru - jak wykorzystać funkcje programu (ćwiczenia)
 • Działy kosztorysu - jak i po co stosować? (ćwiczenia)
 • Pozycje kosztorysu - jakie operacje można wykonywać na pozycjach (ćwiczenia)
 • Bazy cenowe - import, zakładanie nowych i edycja cenników (ćwiczenia)
 • Zestawienia RMS
 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie (ćwiczenia)
 • Wydruki - opcje ustawień, zestawy, style wydruków (ćwiczenia)

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

§ 1

Organizatorem kursów i warsztatów jest firma Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie tel. 022/614-37-17, 614-34-22, fax 614-34-69.

§ 2

Miejscem organizacji kursów i warsztatów jest siedziba firmy Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.

§ 3

Firma Athenasoft Sp. z o.o. organizuje kursy i warsztaty według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej www.akademia.ath.pl lub pod nr tel. 022/614-34-22.

§ 4

Firma Athenasoft Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub warsztatów.

§ 5

W przypadku odwołania kursu/warsztatów, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników i zaproponować im odbycie kursu/warsztatów w innym terminie lub zwrócić wpłaconą kwotę.

§ 6

Zgłoszenie na kurs lub warsztaty zostaje przyjęte po przesłaniu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz po dokonaniu wpłaty. Kwotę za kurs/warsztaty uczestnik powinien uiścić najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów na rachunek bankowy nr NORDEA BANK POLSKA S.A. 95 1440 1387 0000 0000 1380 8228 lub gotówką w siedzibie firmy Athenasoft.

§ 7

Na pobraną wpłatę Athenasoft wystawia fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w kursie lub warsztatach z informacją o terminie kursu/warsztatów.

§ 8

Równowartość pobranych wpłat na poczet usług szkoleniowych lub warsztatowych, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącach), zostaje zarachowana w pełnej wysokości zgodnie z terminem określonym na fakturze VAT. Do momentu wykonania usługi otrzymane kwoty pieniężne stanowią wpłaty na poczet usługi, której wykonanie jest odroczone w czasie.

§ 9

Datą wykonania usługi jest dzień zakończenia kursu/warsztatów lub dzień przyjęcia pisemnej rezygnacji.


§ 10

Uczestnik ma prawo do:
•    uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów kursów lub warsztatów, terminów;
•    otrzymania od Organizatora materiałów edukacyjnych oraz świadectwa uczestnictwa – w przypadku kursów/warsztatów grupowych;

§ 11

Uczestnikowi, który rezygnuje z kursu lub warsztatów w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów lub też będzie nieobecny na kursie/warsztatach nie przysługuje zwrot środków pieniężnych wpłaconych na poczet szkolenia.

§ 12

Rezygnacja bądź zmiana terminu kursu/warsztatów wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia dostarczonego do firmy Athenasoft w dni robocze w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Oświadczenie może być przesłane faksem na numer 22/614-34-69 lub mailem na adres akademia@ath.pl.

§ 13

Firma Athenasoft może przeprowadzi kurs lub warsztaty w siedzibie klienta po spełnieniu przez klienta następujących warunków:
•    liczba uczestników kursu/warsztatów nie może być niższa niż 8 osób, chyba że strony postanowią inaczej;
•    klient zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia kursu lub warsztatów;

§ 14

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2012 r.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz