Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Szkolenie z kosztorysowania w programie Norma PRO

4 - dniowy kurs skierowany do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę na temat zasad kosztorysowania oraz nauczyć się przygotowywania kosztorysów w programie Norma.

Regulamin szkoleń

Łączny koszt wybranej opcji
netto:
1 722,22 zł 1 550,00 zł
brutto:
2 118,33 zł 1 906,50 zł

Szkolenie on-line skierowane jest do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się obsługi programu Norma PRO w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów
 • nabycie umiejętności sporządzania obmiarów
 • nabycie umiejętności tworzenia i sprawdzania kosztorysów w programie Norma PRO
 • nabycie umiejętności posługiwania się katalogami książkowymi
 • przygotowanie do egzaminu na Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma

Miejsce szkolenia:

On-line

Czas trwania kursu

Kurs trwa 24 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne:

 • stabilne połączenie z Internetem
 • laptop lub inny komputer z mikrofonem oraz głośnikami do komunikacji z trenerem. W przypadku braku mikrofonu zapewniamy możliwość zadawania pytań w formie czatu.
 • Opcjonalnie drugi monitor w celu poprawienia komfortu pracy (obsługa Normy na jednym ekranie a na drugim podgląd pulpitu trenera).

 

Informacje dodatkowe:

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.  Przed szkoleniem (minimum 1 dzień przed rozpoczęciem) wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail z opisem logowania.

Uczestnik nie musi instalować na swoim komputerze programu do obsługi szkolenia on-line, zostanie wykorzystana przeglądarka internetowa.

UWAGA! Zgłoszenia na szkolenie on-line są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

Dzień pierwszy: "Teoria kosztorysowania"

 • Przeznaczenie kosztorysu. Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje 
 • Podstawy sporządzania kosztorysów 
 • Prawne, techniczne, rzeczowe, finansowo-kosztowe 
 • Normy kosztorysowe - wykazy katalogów 
 • Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej 
 • Układ kosztorysu 
 • Formuły ceny kosztorysowej 
 • Metoda uproszczona - formuła kalkulacyjna, jednostki przedmiarowe, podstawy cenowe 
 • Metoda szczegółowa - formuły kalkulacyjne, jednostkowe nakłady rzeczowe, wycena nakładów rzeczowych 
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych - układ katalogów, ich treść i zakres stosowania 
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych 
 • Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej - Stawki robocizny kosztorysowej, koszty materiałów, pracy jednosteksprzętu budowlanego, kosztów pośrednich, zysku, dodatki w kosztorysowaniu. 

Dzień drugi: "Wprowadzenie do programu Norma PRO” 

 • Wprowadzenie do programu "Norma PRO" 
 • Omówienie wstążki poleceń programu 
 • Zarządzanie widokami kosztorysu – dopasowywanie szablonów dokumentów do potrzeb użytkownika 
 • Zarządzanie bazą katalogów norm 
 • Kalkulacje obmiarów pozycji za pomocą programu Norma PRO 

Dzień trzeci: "Kosztorysowanie w programie Norma PRO”

 • Podział kosztorysu na elementy o różnym stopniu złożoności
 • Omówienie różnych typów pozycji kosztorysowych
 • Wycena kosztorysu 

Dzień czwarty: "Kosztorysowanie w programie Norma PRO”

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Sprawdzanie, edycja i dopasowanie nakładów RMS w kosztorysie 
 • Wydruki - Opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków 
 • Eksport, import danych kosztorysowych 
 •  Egzamin (test multimedialny - dodatkowo płatny)

 

Regulamin szkoleń

§ 1

Organizatorem kursów i warsztatów jest firma Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie tel. 022/614-37-17, 614-34-22, fax 614-34-69.

§ 2

Miejscem organizacji kursów i warsztatów jest siedziba firmy Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.

§ 3

Firma Athenasoft Sp. z o.o. organizuje kursy i warsztaty według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej www.akademia.ath.pl lub pod nr tel. 022/614-34-22.

§ 4

Firma Athenasoft Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub warsztatów.

§ 5

W przypadku odwołania kursu/warsztatów, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników i zaproponować im odbycie kursu/warsztatów w innym terminie lub zwrócić wpłaconą kwotę.

§ 6

Zgłoszenie na kurs lub warsztaty zostaje przyjęte po przesłaniu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz po dokonaniu wpłaty. Kwotę za kurs/warsztaty uczestnik powinien uiścić najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów na rachunek bankowy nr NORDEA BANK POLSKA S.A. 95 1440 1387 0000 0000 1380 8228 lub gotówką w siedzibie firmy Athenasoft.

§ 7

Na pobraną wpłatę Athenasoft wystawia fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w kursie lub warsztatach z informacją o terminie kursu/warsztatów.

§ 8

Równowartość pobranych wpłat na poczet usług szkoleniowych lub warsztatowych, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącach), zostaje zarachowana w pełnej wysokości zgodnie z terminem określonym na fakturze VAT. Do momentu wykonania usługi otrzymane kwoty pieniężne stanowią wpłaty na poczet usługi, której wykonanie jest odroczone w czasie.

§ 9

Datą wykonania usługi jest dzień zakończenia kursu/warsztatów lub dzień przyjęcia pisemnej rezygnacji.


§ 10

Uczestnik ma prawo do:
•    uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów kursów lub warsztatów, terminów;
•    otrzymania od Organizatora materiałów edukacyjnych oraz świadectwa uczestnictwa – w przypadku kursów/warsztatów grupowych;

§ 11

Uczestnikowi, który rezygnuje z kursu lub warsztatów w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów lub też będzie nieobecny na kursie/warsztatach nie przysługuje zwrot środków pieniężnych wpłaconych na poczet szkolenia.

§ 12

Rezygnacja bądź zmiana terminu kursu/warsztatów wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia dostarczonego do firmy Athenasoft w dni robocze w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Oświadczenie może być przesłane faksem na numer 22/614-34-69 lub mailem na adres akademia@ath.pl.

§ 13

Firma Athenasoft może przeprowadzi kurs lub warsztaty w siedzibie klienta po spełnieniu przez klienta następujących warunków:
•    liczba uczestników kursu/warsztatów nie może być niższa niż 8 osób, chyba że strony postanowią inaczej;
•    klient zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia kursu lub warsztatów;

§ 14

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2012 r.

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz