Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Webinar z Normy EXPERT

Aby szybko poznać obsługę nowego programu, możesz skorzystać z bezpłatnego webinarium przygotowanego specjalnie dla użytkowników Normy PRO, którzy przechodzą na Normę EXPERT. Prowadzą je doświadczeni trenerzy Athenasoft.

Webinary odbywają się raz w miesiącu. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego webinaru jest dołączenie do zamówienia skanu (zdjęcia) faktury na zakup przejścia z Normy PRO na Normę EXPERT lub zakupu innej wersji Normy EXPERT. 

Zapraszamy!

Masz pytania? Napisz do nas: info@ath.pl 

Cena produktu:
netto:
0,00 zł
brutto:
0,00 zł

Szkolenie on-line  „Pierwsze kroki w programie Norma EXPERT/STANDARD 2” skierowane jest do osób, które chcą poznać podstawową obsługę programu Norma EXPERT/STANDARD 2 w zakresie tworzenia kosztorysu.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • nabycie umiejętności w zakresie wprowadzania pozycji kosztorysowych
 • nabycie umiejętności w zakresie wyceny kosztorysu
 • nabycie umiejętności przygotowania wydruków dokumentacji kosztorysowej.

Forma szkolenia:

Nauka obsługi programu kosztorysowego Norma. Trener prowadzi uczestników przez kolejne zagadnienia dotyczące kosztorysowania z wykorzystaniem programu.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (skrypt w formacie PDF) oraz link do wersji edukacyjnej programu (dla osób nieposiadających wersji komercyjnej Normy).

Czas trwania kursu:

Kurs trwa 6 godzin zegarowych (od godziny 9:00 do godziny 15:00).

Wymagania wstępne:

 • stabilne połączenie z Internetem
 • laptop lub inny komputer z mikrofonem oraz głośnikami do komunikacji z trenerem. W przypadku braku mikrofonu zapewniamy możliwość zadawania pytań w formie czatu.
 • Opcjonalnie drugi monitor w celu poprawienia komfortu pracy (obsługa Normy na jednym ekranie a na drugim podgląd pulpitu trenera).

Informacje dodatkowe:

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.  Przed szkoleniem (minimum 1 dzień przed rozpoczęciem) wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail z opisem logowania.

Uczestnik nie musi instalować na swoim komputerze programu do obsługi szkolenia on-line, zostanie wykorzystana przeglądarka internetowa.

UWAGA: Zgłoszenia na szkolenie on-line są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

Agenda:

 • Wprowadzenie do programu "Norma EXPERT "
 • Katalogi norm.
  • Wprowadzanie pozycji
  • Wyszukiwanie pozycji
 • Edycja obmiaru (dodawanie wierszy obmiarowych i komentarzy)
 • Import cenników, automatyczna wycena kosztorysu, ręczne wprowadzanie cen
 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Sprawdzanie poprawności wykonania kosztorysu
 • Drukowanie kosztorysu; definiowanie i zmiana parametrów wydruków

UWAGA: Zgłoszenia na szkolenie on-line są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

 

Regulamin szkoleń

§ 1

Organizatorem kursów i warsztatów jest firma Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie tel. 022/614-37-17, 614-34-22, fax 614-34-69.

§ 2

Miejscem organizacji kursów i warsztatów jest siedziba firmy Athenasoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Leszczynowej 7 w Warszawie lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.

§ 3

Firma Athenasoft Sp. z o.o. organizuje kursy i warsztaty według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej www.akademia.ath.pl lub pod nr tel. 022/614-34-22.

§ 4

Firma Athenasoft Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub warsztatów.

§ 5

W przypadku odwołania kursu/warsztatów, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników i zaproponować im odbycie kursu/warsztatów w innym terminie lub zwrócić wpłaconą kwotę.

§ 6

Zgłoszenie na kurs lub warsztaty zostaje przyjęte po przesłaniu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz po dokonaniu wpłaty. Kwotę za kurs/warsztaty uczestnik powinien uiścić najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów na rachunek bankowy nr NORDEA BANK POLSKA S.A. 95 1440 1387 0000 0000 1380 8228 lub gotówką w siedzibie firmy Athenasoft.

§ 7

Na pobraną wpłatę Athenasoft wystawia fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w kursie lub warsztatach z informacją o terminie kursu/warsztatów.

§ 8

Równowartość pobranych wpłat na poczet usług szkoleniowych lub warsztatowych, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącach), zostaje zarachowana w pełnej wysokości zgodnie z terminem określonym na fakturze VAT. Do momentu wykonania usługi otrzymane kwoty pieniężne stanowią wpłaty na poczet usługi, której wykonanie jest odroczone w czasie.

§ 9

Datą wykonania usługi jest dzień zakończenia kursu/warsztatów lub dzień przyjęcia pisemnej rezygnacji.


§ 10

Uczestnik ma prawo do:
•    uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów kursów lub warsztatów, terminów;
•    otrzymania od Organizatora materiałów edukacyjnych oraz świadectwa uczestnictwa – w przypadku kursów/warsztatów grupowych;

§ 11

Uczestnikowi, który rezygnuje z kursu lub warsztatów w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów lub też będzie nieobecny na kursie/warsztatach nie przysługuje zwrot środków pieniężnych wpłaconych na poczet szkolenia.

§ 12

Rezygnacja bądź zmiana terminu kursu/warsztatów wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia dostarczonego do firmy Athenasoft w dni robocze w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Oświadczenie może być przesłane faksem na numer 22/614-34-69 lub mailem na adres akademia@ath.pl.

§ 13

Firma Athenasoft może przeprowadzi kurs lub warsztaty w siedzibie klienta po spełnieniu przez klienta następujących warunków:
•    liczba uczestników kursu/warsztatów nie może być niższa niż 8 osób, chyba że strony postanowią inaczej;
•    klient zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia kursu lub warsztatów;

§ 14

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2012 r.

W 2006 r. Akademia Athenasoft została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Akademia została zarejestrowana pod nr ewid. 2.14/00038/2006. W 2016 roku dokonano aktualizacji numeru na: 2.14/00098/2016. W związku z tym, osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Osoba zainteresowana tego typu refundacją kosztów powinna zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez Akademię.

W 2010 r. Akademia otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Akredytacja oznacza również, że jesteśmy uprawnieni do wydawania świadectw uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kosztorysowania zgodnie z wytycznymi MEN. Świadectwa te, są jedynym, określonym przez ustawę dokumentem potwierdzającym uzyskane umiejętności w nauczaniu pozaszkolnym.

W kwietniu 2010 r. szkolenia z zakresu kosztorysowania oraz zarządzania nieruchomościami zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

 

 

Zapisz