Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Wybierz formę kontaktu:

Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość
From:
Until:
Łączny koszt:
netto:
brutto:

Norma EXPERT, Norma PRO, Norma STANDARD 2, System Athena, Miara PRO, CADRysunek, ATHExcel, ATHProject, Intercenbud, Buduj z Głową

Definicje pojęć:

Instalacja Lokalna

zainstalowanie Programu w pamięci masowej (na dysku twardym) jednego komputera, z wyłączeniem możliwości dalszej instalacji na innym komputerze bez uzyskania dodatkowego Klucza Ochrony Programu.

Karta Rejestracyjna

karta potwierdzająca przyznanie Użytkownikowi prawa do korzystania z Programu w zakresie określonym  Warunkami Licencji.

Klucz Ochrony Programu

unikalny, nadany konkretnemu Użytkownikowi klucz (zespół danych) pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z Programu.

Kopia Programu

kopia całości lub części Programu wykonana zgodnie
z postanowieniami Warunków Licencji lub dostarczona przez Producenta.

Licencja

licencja niewyłączna udzielona przez Producenta
i uprawniająca Użytkownika do korzystania z Programu, na zasadach określonych w Umowie oraz Warunkach Licencji.

Prawo Autorskie

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

Producent

ATHENASOFT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000035122, NIP: 1131896687, wysokość kapitału zakładowego 211 600 złotych.

Program

program komputerowy umieszczony na płycie CD lub DVD, wraz z przynależnym do niego Kluczem Ochrony Programu oraz numerem seryjnym, a także nowe wersje tego Programu lub jego opracowania dostarczone przez Producenta w trakcie trwania Umowy. Szczegółowe wskazanie funkcjonalności Programu oraz jego dokumentacja została dołączona do Umowy, jako jej załącznik.

Rejestracja Online

rejestracja przeprowadzana przez Użytkownika po instalacji Programu za pośrednictwem strony internetowej Producenta znajdującej się pod adresem https://rejestracja.ath.pl/. Rejestracja może być przeprowadzona online bezpośrednio po zainstalowaniu
i uruchomieniu programu.

Serwer Usług Terminalowych

program instalowany na Serwerze Usług Terminalowych. Użytkownicy używają programu w trybie zdalnym na stacjach roboczych poprzez pulpit zdalny i/lub za pośrednictwem aplikacji do wirtualizacji.

Strony

łącznie Producent oraz Użytkownik. Strona – oznacza któregokolwiek z tych podmiotów z osobna.

Umowa

umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Producentem, do której, w formie załącznika, dołączone zostały niniejsze Warunki Licencji.

Użytkownik

każda inna niż konsument (w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zawarła Umowę.

Warunki Licencji

niniejszy dokument stanowiący załącznik i integralną część Umowy.

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Producent jest uprawniony do udzielania Licencji w zakresie wskazanym w Warunkach Licencji.
 2. 1 Przed podpisaniem Umowy Użytkownik zapoznał się z warunkami, na jakich zobowiązany będzie dokonać Rejestracji Online, wskazanymi na stronie internetowej Producenta znajdującej się pod adresem www.ath.pl.
 3. 2 Użytkownik nie może, bez pisemnej zgody Producenta, przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 1. Szczegółowe warunki Licencji
 1. 1 Na mocy Licencji, Użytkownik uzyskuje prawo do:
    2.1.1 niewyłącznego korzystania z Programu przez okres wskazany w punkcie 2.3 poniżej, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej;
    2.1.2 dokonania Instalacji Lokalnej i korzystania z Programu, zgodnie z jego przeznaczeniem;
    2.1.3 sporządzenia i przechowywania jednej (1) Kopii Programu, z następującymi zastrzeżeniami:

2.1.3.1    Kopia Programu może służyć jedynie jako zabezpieczenie przed zniszczeniem Programu;

2.1.3.2    z Kopii Programu korzystać może wyłącznie Użytkownik;

2.1.3.3    etykietka płyty CD lub DVD zawierająca Kopię Programu musi zawierać te same informacje, co etykietka zakupiona przez Użytkownika płyty CD lub DVD z wersją instalacyjną Programu.

2.2 Za wyjątkami określonymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik nie ma prawa:
  2.2.1 instalować Programu na Serwerze Usług Terminalowych lub na jakimkolwiek innym serwerze lub w środowisku wirtualnym, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do Programu jakiejkolwiek innej osobie niż Użytkownik;
  2.2.2 wykonywać kopii Programu za wyjątkiem przypadku wyszczególnionego w niniejszych Warunkach Licencji;
  2.2.3 rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim Programu ani jego fragmentów, jak również Kopii Programu;
  2.2.4 dekompilować, dezasemblować, jak również rozszyfrowywać sposobu funkcjonowania Programu, w szczególności jego kodu źródłowego;
  2.2.5 rozpowszechniać opracowania Programu lub jego części, w tym w szczególności rozpowszechniać jego tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie;
  2.2.6 dokonywać zmian w jakiejkolwiek bazie danych stanowiącej część składową Programu;
  2.2.7 usuwać lub zasłaniać znaków towarowych lub jakichkolwiek innych oznaczeń lub informacji wskazujących na prawa Producenta do Programu, umieszczonych między innymi na Programie, Kopiach Programu, nośnikach CD lub DVD oraz instrukcji obsługi Programu;
  2.2.8 instalować Program w liczbie większej niż liczba wynikająca z dokumentów zakupu.

2.3 Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
2.4 Korzystanie z Programu w zakresie określonym postanowieniami art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa autorskiego wymaga zgody Producenta.
2.5 Użytkownik nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.
2.6 W Programie wykorzystany został komponent XpdfText przedsiębiorcy działającego pod firmą Glyph & Cog LLC. Uzyskując Licencję Użytkownik uzyskuje tym samym możliwość korzystania z tego komponentu, ale wyłącznie w ramach Programu i na zasadach opisanych w Warunkach Licencji. Do przedmiotowego komponentu stosują się także zapisy o ograniczonej gwarancji wskazane na stronie internetowej Producenta, o której mowa w punkcie 1.2 powyżej. Wszelkie prawa autorskie do komponentu XpdfText przysługują Glyph & Cog, LLC 185 H Street, Suite A Petaluma, CA 94952 USA.
2.7 Zarówno wynagrodzenie Producenta z tytułu udzielenia Licencji, jak i sposób jego zapłaty, wskazane zostało w Umowie.

3.   Korzystanie z Programu

3.1 Użytkownik ma prawo korzystać z Programu tylko w zakresie, w jakim zostało to wyraźnie wskazane w treści Warunków Licencji. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Użytkownika jakichkolwiek innych uprawnień.

3.2 Warunkiem koniecznym do korzystania z Programu jest dokonanie przez Użytkownika Rejestracji Online, w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy. Z chwilą dokonania Rejestracji Online, Użytkownik uzyskuje możliwość wydrukowania karty rejestracyjnej, z poziomu programu  oraz dodatkowe prawa do:

3.2.1    otrzymywania aktualnych informacji o nowych wersjach Programu, ofertach specjalnych i akcjach marketingowych, pod warunkiem złożenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych;

3.2.2    zakupu nowych wersji Programu po cenach promocyjnych obowiązujących w cenniku opublikowanym na stronie internetowej Producenta, znajdującej się pod adresem wskazanym w punkcie 1.2 powyżej;

3.2.3    korzystania z pomocy technicznej działu serwisu podczas pierwszej instalacji Programu.

 

3.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zniszczenia, utraty lub zagubienia Klucza Ochrony Programu nie jest możliwe wydanie jego duplikatu przez Producenta. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik może jedynie odpłatnie uzyskać kolejną Licencję. W przypadku wskazanym w niniejszym punkcie, oraz punkcie 3.7 poniżej, Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem Producenta.

3.4 Użytkownik wyraża zgodę na kontrolowanie przez Producenta, czy Użytkownik korzysta z Programu w sposób zgodny z postanowieniami Umowy oraz Warunkami Licencji.

3.5 Producent ma prawo natychmiastowego wyłączenia funkcjonalności Programu,
w przypadku ustalenia iż Użytkownik korzysta z Programu w sposób niezgodny
z Warunkami Licencji.

3.6 Podpisując Umowę, której integralną częścią są niniejsze Warunki Licencji, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przesyłanie do Producenta anonimowych danych gromadzonych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Programu, w tym w szczególności danych z plików kosztorysowych wykorzystywanych do celów statystycznych, raportów o błędach występujących w oprogramowaniu oraz danych niezbędnych do regulowania zakresu użytkowania oprogramowania, zgodnego
z Warunkami Licencji.

 1. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy
  4.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, poprzez przekazanie Producentowi, w ciągu czternastu (14) dni od daty zawarcia Umowy, oświadczenia o odstąpieniu, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim:

4.1.1    Użytkownik ma obowiązek zwrócić na własny koszt płyty CD lub DVD zawierające Program, Kopie Programu oraz instrukcję obsługi Programu, jak również usunąć wszelkie ewentualne zapisy Programu dokonane na jakichkolwiek innych urządzeniach, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym doręczył Producentowi oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy.

4.1.2    Producent ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Producent dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

4.2 Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, a Użytkownik traci prawo do korzystania z Programu, w sytuacji gdy:

4.2.1    nie dokona zapłaty za Program w terminie wskazanym w Umowie;

4.2.2    nie dokona Rejestracji Online, w terminie wskazanym w punkcie 3.2;

4.2.3    dokona istotnego naruszenia Warunków Licencji przez co Strony rozumieją w szczególności naruszenie przez Użytkownika, któregokolwiek z zakazów wskazanych w punkcie 2.2. powyżej.

 1. Odpowiedzialność Stron
    5.1 W przypadku stwierdzenia wady płyty CD lub DVD, na których utrwalony jest Program lub błędów w dokumentacji, zaistniałych z wyłącznej winy Producenta i uniemożliwiających korzystanie z Programu, Producent zobowiązuje się wymienić bezpłatnie taką płytę CD lub DVD, a także dokumentację. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Producentowi oryginał płyty CD lub DVD, a także dokumentacji wraz z dowodem zakupu (faktura VAT), w terminie czternastu (14) dni, od dnia stwierdzenia wady.
    5.2 Producent oświadcza, iż dołożył wszelkich starań by Program został prawidłowo zaprojektowany, przetestowany, wyprodukowany, w szczególności by posiadał odpowiednią funkcjonalność, szybkość, wydajność i kompatybilność, a także pozbawiony był usterek uniemożliwiających lub ograniczających jego parametry lub eksploatację.
    5.3 Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Program w przypadku, gdy Użytkownik dysponuje sprzętem niespełniającym wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Programu.
    5.4 W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa, wyłącza się odpowiedzialność Producenta za wszelkie szkody związane z korzystaniem z Programu, w tym w szczególności za szkody związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Programu, jak i z tytułu utraconych korzyści, przerw w działalności zawodowej (w tym przedsiębiorstwa), utraty informacji gospodarczych, w tym za szkody powstałe w związku z wadami Programu bądź ewentualnymi błędami danych zawartych w Programie. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. W rezultacie udziela się prawa do korzystania z Programu i dokumentacji w takiej postaci, w jakiej występują, zaś Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.
    5.5 Producent nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek straty powstałe w następstwie użycia lub niemożności użycia Programu lub dokumentacji. Producent nie będzie w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pośrednictwem Programu, w tym w szczególności za wydatki poniesione na odtworzenie tych danych.
    5.6 Producent nie odpowiada za brak przydatności Programu do celów zakładanych przez Użytkownika.
    5.7  Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie dane przetwarzane przy wykorzystaniu Programu nie później niż z chwilą ich wprowadzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nie zabezpieczenia danych przetwarzanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Programu, a także w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim.
    5.8 W przypadku ustalenia przez Producenta, że Użytkownik korzysta z Programu w sposób niezgodny z Warunkami Licencji, Producent ma prawo dochodzić odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 2. Postanowienia końcowe
    6.1 Postanowienia Umowy sprzeczne z Warunkami Licencji są nieważne.
    6.2 Warunki Licencji stanowią integralną część Umowy, i jako takie podlegają prawu polskiemu.
E-Mail:  

 

Zapisz
YouTube logo   Facebook logo