Norma na start
Twój koszyk jest pusty.
Product Qty Amount
From:
Until:

Oferta specjalna dla otwierających działalność gospodarczą

Norma EXPERT jest następczynią najbardziej popularnego obecnie programu do kosztorysowania Norma PRO. Nie jest jednak kolejną wersją tego samego oprogramowania, lecz stworzoną od nowa aplikacją łączącą w sobie zalety Normy PRO z ostatnimi rozwiązaniami technologii ICT.

Norma STANDARD 2 to propozycja skierowana do kosztorysantów pracujących indywidualnie. Podobnie jak bardziej zaawansowane wersje Normy umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną.

Regulamin Promocji dla osób otwierających działalność gospodarczą

§1

Promocja organizowana jest przez firmę Athenasoft Sp. z o.o. - Dział Handlowy, z siedzibą przy ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa; zarejestrowaną w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 23/30; 02-3 15 Warszawa, numer KRS 0000035122, zwana w niniejszym regulaminie także:

„Organizatorem” oraz z autoryzowaną siecią dystrybucyjną. Szczegółowe dane adresowe autoryzowanych dystrybutorów znajdują się pod adresem http://www.ath.pl/firma/dystrybutorzy.

§2

 1. W promocji może wziąć udział każda firma — zwana dalej „Uczestnikiem” - która spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada wpis CEIDG związany z budownictwem;
  • złożyła zamówienie na program Norma EXPERT/STANDARD 2 legitymując się wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Zamówienie musi mieć formę pisemną;
  • czas prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 12 miesięcy;
 1. Promocja nie obejmuje firm, które zamówiły Norma EXPERT/STANDARD 2 przed terminem rozpoczęcia promocji, bądź po terminie jej zakończenia.
 2. Każdy uczestnik promocji może zakupić tylko jedno stanowisko programu.

§3

 1. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
 2. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie data złożenia zamówienia na zakup programu Norma EXPERT/STANDARD 2, faksem pod numerem: (022) 614 34 69, e-mailem na adres handlowy@ath.pl lub przez sklep internetowy na stronie www.ath.pl , bądź u dystrybutora, w wymagany przez niego sposób z zachowaniem wymogów z § 2.

§4

 1. Uczestnikom Promocji, spełniającym powyższe warunki Regulaminu, przysługuje prawo do zwrotu oprogramowania w nienaruszonym stanie w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Uczestnik promocji nie może przekazywać osobie trzeciej przedmiotu promocji jakim jest program Norma EXPERT/STANDARD 2 bez pisemnej zgody Athenasoft.
 3. Tylko osoba będąca uczestnikiem promocji ma prawo do użytkowania przedmiotu promocji jakim jest program Norma EXPERT/STANDARD 2.

§5

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być składane przez Klientów, w formie pisemnej, listem poleconym pod adres: ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa, Dział Handlowy, z dopiskiem „Promocja Norma dla otwierających działalność (oferta specjalna)”.
 2. Reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, adres do korespondencji, datę zakupu programu, numer licencji programu, z którym klient otrzymał/ nie otrzymał programu Norma EXPERT/STANDARD 2 oraz numer faktury.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję ds. Promocji w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji, o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne.
 4. Roszczenia z tytułu udziału w Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu w ramach Promocji.

§6

 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
  • w siedzibie Athenasoft Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa
  • na stronie www.ath.pl.
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 2. Każda promocja organizowana przez firmę Athenasoft Sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębny regulamin. Promocje organizowane w Athenasoft nie podlegają łączeniu.
 

 

Zapisz