Jakie funkcje obsługuje przeglądarka AthBIM

Import plików w formacie IFC i IFCZIP

AthBIM umożliwia obsługę modeli wykonanych w technologii BIM zapisanych w formacie IFC - dane można analizować na widoku 3D oraz w dostępnych panelach prezentujących strukturę, typy lub listę obiektów. Naniesione zmiany w projekcie związane ze zmianą typów i nazw obiektów oraz wprowadzone lub zmienione właściwości można zapisać w pliku IFC i udostępnić innemu uczestnikowi procesu budowlanego.

Edycja i zapis notatek powiązanych z projektem w formacje BCF

AthBIM w wersji podstawowej umożliwia odczyt notatek BCF. Wersja pełna pozwala edytować wczytane notatki i tworzyć własne. Funkcja wysyłania - załącznikiem stworzonej notatki BCF, daje możliwość dystrybucji programem pocztowym do wskazanego odbiorcy, co znacząco usprawnia wymianę informacji między uczestnikami procesu budowlanego.

Grupowanie modeli BIM i prezentacja na jednym widoku 3D

ATHBIM pozwala wczytać kilka modeli danego obiektu, w których zapisane są różne branże i po zgrupowaniu wyświetlić całość na jednym widoku 3D. Dzięki temu można uzyskać dostęp do większej ilości informacji i dokonać analizy poszczególnych modeli.

Eksport danych obiektów do formatu MS Excel

W panelu „Lista” domyślnie wyświetlane są dane wszystkich obiektów projektu. Dostępne mechanizmy grupowania i filtrowania danych pozwalają szybko uzyskać preferowaną listę elementów, którą można wyeksportować do pliku w formacie XSLX lub XSL.

Edycja oraz dodawanie własnych właściwości do obiektów

Dla wybranych obiektów lub całych grup dostępne są mechanizmy dodawania nowych właściwości lub edycji już istniejących. W przeglądarce AthBIM można dokonać korekty w wybranych zakresach zawartości projektu i zapisać nowe niezbędne informacje.

Zmiana typu oraz nazwy obiektu w projekcie

W przypadku drobnych błędów w opisach lub sposobie zdefiniowania typu obiektu w wersji pełnej można wprowadzić niezbędne korekty.

Współpraca z platformą do zarządzania komunikacją w projekcie BIMcollab

Integracja przeglądarki AthBIM z oprogramowaniem innego dostawcy - platformą BIMcollab, która pozwala na śledzenie procesów BIM w chmurze.

Kopiowanie wykonanych pomiarów do innych programów

Wykonywanie pomiarów obiektów z prezentacją w pasku wiersza przedmiaru ułatwia analizę i pozwoli skopiować uzyskane wyniki do innych programów.

Narzędzia pomiarowe

Duża paleta narzędzi pomiarowych umożliwia sprawdzanie wymiarów obiektów i porównywanie ich z danymi zapisanymi w modelu.

Porównanie dwóch wersji modelu

Porównywanie 2 wersji modelu ułatwia analizę wprowadzanych zmian i pozwala wyeliminować potencjalne błędy. Filtry usprawniają dostęp do korygowanych fragmentów projektu.

Podziały elementów oznaczone kolorami

Możliwość zmiany kolorystyki obiektów zawierających określoną właściwość poprawia prezentację w panelach i na widoku 3D.

Cięcie modelu 3D przez dowolnie wskazaną płaszczyznę

Mechanizm cięć modelu 3D ułatwia dostęp do ukrytych obiektów w modelu oraz pozwala uzyskać dowolny przekrój.